Εφοδιαστική Αλυσίδα

Αρχική » Πιστοποιήσεις » Global Professional Experts - ΕΣΥΔ » Εφοδιαστική Αλυσίδα

Εφοδιαστική Αλυσίδα


Ενότητες

  • Διαχείριση Αποθήκης
  • Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  • Στέλεχος Εταιρείας Διαμεταφορών / Διαλογέας

Πού απευθύνεται:

  • Άτομα που εργάζονται ή θέλουν να εργασθούν στους χώρους της αποθήκης του εκάστοτε οικονομικού οργανισμού (δημόσιου ή ιδιωτικού), ασκώντας εργασίες όπως Συντονισμός και επιτήρηση εισροών, εκροών, Αποθήκευση προϊόντων/υλικών, Τήρηση (καταχώριση, ενημέρωση, διασταύρωση, επιβεβαίωση κ.ά.) λογιστικών στοιχείων. Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας εκτείνονται σε όλο το φάσμα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (μεταποίηση και παροχή υπηρεσιών), με σαφή πάντως και αναπτυσσόμενη την κυριαρχία του τομέα των υπηρεσιών (3PL), καθώς και στους κλάδους χονδρικού και λιανικού εμπορίου.
  • Άτομα που εργάζονται ή θέλουν να εργασθούν ως υπάλληλοι γραφείου (διοίκησης) του εκάστοτε οικονομικού οργανισμού, ασκώντας εργασίες όπως Παρακολούθηση των εισροών αγαθών – υπηρεσιών, Παρακολούθηση των εκροών αγαθών – υπηρεσιών, ώστε να επιτυγχάνεται ο έλεγχος των αποθεμάτων, Παρακολούθηση και ο έλεγχος των παραγγελιών των πελατών αλλά και προμηθευτών, Παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς. Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας εκτείνονται σε όλο το φάσμα του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα (μεταποίηση και παροχή υπηρεσιών), καθώς και στους κλάδους του χονδρικού και λιανικού εμπορίου, με σαφή πάντως και αναπτυσσόμενη, την κυριαρχία του τομέα των υπηρεσιών (π.χ. υπηρεσίες 3PL).
  • Άτομα που εργάζονται ή θέλουν να εργασθούν σε εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες διαμεταφοράς και Logistics, και ειδικότερα στο τμήμα της αποθήκης, ασκώντας εργασίες σχετικές με τη διευθέτηση των εισερχομένων και εξερχομένων.

 Ύλη

  • Το Syllabus στηρίζεται στις απαιτήσεις των Ελληνικών Εθνικών Επαγγελματικών Περιγραμμάτων, έτσι όπως αυτό είναι δημοσιευμένο στην επίσημη ιστοσελίδα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (http://www.eoppep.gr), εκτός από το γνωστικό αντικείμενο του Χειριστή Τροφίμων και Ποτών (Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων), το οποίο στηρίζεται στην κείμενη νομοθεσία, ΥΑ 14708/07 (ΦΕΚ 1616 Β/17-8-2007) «Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία υλοποίησης υποχρε¬ωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων και των Ελεγκτικών Αρχών και Φορέων του Επισήμου Ελέγχου Τροφίμων») και όπως αυτές ερμηνεύονται από τις αντίστοιχες εγκυκλίους του αρμόδιου Εθνικού Φορέα δηλαδή από τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ, www.efet.gr). Δείτε εδώ και την επιστολή του ΕΦΕΤ περί ισοδυναμίας.
 
 

Διαδικασία Πιστοποίησης

  • Κάθε ενότητα εξετάζεται ξεχωριστά σε μία εξεταστική ώρα.
  • Η εξέταση περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
  • Με την επιτυχή ολοκλήρωση της εξέτασης, ο υποψήφιος λαμβάνει το αντίστοιχο πιστοποιητικό.