Αξιολόγηση

Αρχική » Επιτηρητές » Αξιολόγηση

Διαρκής αξιολόγηση επιτηρητών

Για να ενταχθεί κάποιος στο Μητρώο Επιτηρητών της Global Cert θα πρέπει να διαθέτει κατ' ελάχιστον πτυχίο από ανώτερο ή/και ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αλλά και από ΙΕΚ (δημόσιο ή ιδιωτικό). 
Αξιολογείται θετικά επίσης η όποια επαγγελματική εμπειρία στον τομέα της Πληροφορικής και γενικά στον τομέα της εκπαίδευσης. Τέλος, θετική αξιολόγηση λαμβάνει και η συμμετοχή του υποψήφιου επιτηρητή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης καθώς και η παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων στον τομέα της Πληροφορικής.
 
Όλοι οι Επιτηρητές της Global Cert, μετά την αρχική αξιολόγηση, επαναξιολογούνται από τον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας τουλάχιστον ετησίως (ή νωρίτερα όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο).
 
Κριτήρια για την επαναξιολόγηση επίδοσης των Επιτηρητών είναι:
  • η ικανότητα προετοιμασίας των εξετάσεων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Global Cert,
  • η τήρηση των κανόνων διεξαγωγής των εξετάσεων, όπως περιγράφονται στον αντίστοιχο Ειδικό Κανονισμό Πιστοποίησης,
  • η διαθεσιμότητα και ανταπόκριση στην ικανοποίηση των αναγκών για τη διενέργεια εξετάσεων,
  • η πληρότητα των αναφορών εξετάσεων,
  • η ύπαρξη παραπόνων από εξεταζόμενους για ανάρμοστη συμπεριφορά κατά τη διενέργεια εξετάσεων,
  • η συμμετοχή στη διαρκή εκπαίδευση των επιτηρητών.